Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)
współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Podprogram 2023

Program realizowany jest w okresie od dnia wyjścia Wytycznych Instytucji Zarządzającej do Podprogramu 2023, a więc do 8 września 2023 r. do końca listopada 2024 r.
– Dostawy artykułów spożywczych do Organizacji Partnerskich Regionalnych rozpoczęły się w od początku czerwca 2024 roku, a dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących rozpoczęła się od połowy czerwca i potrwa do końca listopada 2024 r.
– W okresie od wyjścia Wytycznych IZ umożliwiono przekazywanie produktów z darowizn osobom zakwalifikowanym do Podprogramu 2023,
– Ponadto w ramach Podprogramu od momentu wyjścia Wytycznych IZ prowadzone są działania na rzecz włączenia społecznego osób zakwalifikowanych do udziału w FEPŻ – Podprogram 2023

Źródło finansowania: 90% środki europejskie – Europejski Fundusz Społeczny Plus i 10% budżet krajowy
Program realizowany jest pod nadzorem Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Instytucji Wdrażającej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Cel programu:
Przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.

Zadania i działania realizowane w programie:

Grupa docelowa:
Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie.
Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub osoby bezdomne zakwalifikowane do Podprogramu 2023.

Pomoc wydawana jest na podstawie:
– Skierowania stanowiącego załącznik nr 5 do Wytycznych IZ (wydaje OPS)
– Listy osób zakwalifikowanych załącznik nr 2 wraz z załącznikami nr 7 (wydaje OPS)

Program Fundusze Europejskie

Udostępnij za pomocą...