SAKRAMENTY

Według Katechizmu Kościoła katolickiego „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

CHRZEST

Ważne informacje

 1. W naszej parafii Chrztu świętego udzielamy w 3 niedziele miesiąca, podczas Mszy świętej o godz. 11.00, a w wakacje o godz. 12.30.
 2. W wyborze imienia dziecka, kierujemy się świętym patronem dla dziecka, a nie modą, która przemija.
 3. Informujemy Chrzestnych odpowiednio wcześniej, aby mogli zatroszczyć się o  potrzebne dla siebie dokumenty.
 4. Zamiar chrztu dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej.
 5. Należy przedstawić następujące dokumenty:

  – metryka urodzin dziecka (oryginał),
  – jeśli dziecko nie jest z parafii św. Urbana I, potrzebne jest zezwolenie na chrzest z parafii aktualnego zamieszkania dziecka,
  – data i miejsce ślubu Rodziców dziecka oraz imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania,
  – dane o Rodzicach Chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania chrzestnych),
  – świadectwo uczestnictwa w kursie dla Rodziców i Chrzestnych (4 nauki w naszej Diecezji),
  – zaświadczenie z parafii zamieszkania Rodziców Chrzestnych, że mogą być Chrzestnymi (przyjęty sakrament Bierzmowania, są osobami wierzącymi i praktykującymi).

 6. Zaświadczenia do spowiedzi przed chrztem Rodzice i Chrzestni otrzymują w kancelarii (pod warunkiem, że nie istnieją przeszkody uniemożliwiające przystąpienie do Sakramentu Pokuty, np. związek w konkubinacie).

 7. Nauki przed chrztem dla Rodziców i chrzestnych odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy świętej wieczornej w kościele.
 8. Na Mszę świętą z chrztem przychodzimy co najmniej 15 minut przed jej rozpoczęciem.
 9. Wszystkie skompletowane zaświadczenia od Chrzestnych i Rodziców oddaje się na nauce lub w dniu chrztu przed Mszą świętą w zakrystii.
 10. Do chrztu potrzebne są dla Dziecka: świeca i biała szata.

Kim jest chrzestny?

Chrzestny to Ktoś, kto żyjąc Wiarą i Bogiem, może własnym przykładem życia pociągnąć ku Bogu, wspierać w potrzebie, modlić się za dziecko, a nawet zastąpić dziecku Rodziców Naturalnych – np. gdyby zginęli.

Chrzestny sprawdza się w chwili, gdy Rodzice naturalni rozchodzą się lub nie interesują się własnym dzieckiem.

Jeżeli wtedy dziecko idzie do Dziadków, Domu Dziecka, Rodziny Zastępczej – pojawiają się pytania: A gdzie są CHRZESTNI? Po co są CHRZESTNI?

Chrzestnym może być każdy człowiek wierzący i praktykujący, który został umocniony Duchem Świętym w Sakramencie Bierzmowania. Nie ma też przeszkód, aby przystąpić do Sakramentu Spowiedzi i Komunii św. Przeszkodą jest np. życie w związku z inną osobą, bez sakramentów świętych.


Chrzestni według Kodeksu Prawa Kanonicznego

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1 jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2 ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5 nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

BIERZMOWANIE

Ważne informacje

 1. Przygotowanie do Sakramentu bierzmowania rozpoczyna się w klasie VII Szkoły Podstawowej.
 2. Potrzebne dokumenty:

  – skrócony akt chrztu,

  – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej.

 3. Bierzmowanie przyjmuje wierzący, który trwa w relacji z Bogiem, pragnie ją pogłębiać, praktykuje sakramenty i chce być umocniony Duchem Świętym.
 4. Pozostałe informacje znajdują się w zakładce grupy parafialne, bierzmowani.

Sakrament bierzmowania według Kodeksu Prawa Kanonicznego

Kan. 879 – Sakrament bierzmowania, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.

KOMUNIA ŚWIĘTA

Ważne informacje

 1. Porządek Mszy świętych w naszej parafii umieszczony jest w prawej kolumnie strony.
 2. Przygotowanie do I Komunii Świętej rozpoczyna się w Rodzinie przez:

  – systematyczne uczestnictwo we Mszy świętej w Niedzielę z dzieckiem,

  – wspólną modlitwę z dzieckiem,

  – rozmowy z dzieckiem o wartości Komunii Świętej jako Pokarmu dla Zbawienia,

  – umacnianie wiary dziecka przez przykład, słowo i modlitwę,

  – uczęszczanie na katechezę w szkole.

 3. Dzieci do I Komunii Świętej przystępują w klasie trzeciej szkoły podstawowej.
 4. Wymaganym dokumentem jest skrócony akt chrztu dziecka.

Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego


Kan. 897
 – Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego; oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe bowiem sakramenty i wszystkie kościelne dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane.

Kan. 898 – Wierni powinni z największym szacunkiem odnosić się do Najświętszej Eucharystii, biorąc czynny udział w sprawowaniu najczcigodniejszej Ofiary, z największą pobożnością i często przyjmując ten sakrament i adorując Go z najwyższą czcią. Duszpasterze wyjaśniając naukę o tym sakramencie powinni starannie pouczać wiernych o tym obowiązku.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Ważne informacje

 1. Spowiedź święta w naszej parafii jest możliwa od poniedziałku do soboty 10 minut przed Mszą świętą poranną oraz 30 minut przed Mszą świętą wieczorną i/lub w czasie Mszy świętej.
 2. W niedziele spowiedź święta w czasie Mszy świętej.

Spowiedź święta według Kodeksu Prawa Kanonicznego

Kan. 959 – W sakramencie pokuty, wierni wyznający uprawnionemu szafarzowi grzechy, wyrażający za nie żal i mający postanowienie poprawy, przez rozgrzeszenie udzielone przez tegoż szafarza otrzymują od Boga odpuszczenie grzechów po chrzcie popełnionych i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę.

NAMASZCZENIE CHORYCH

Ważne informacje

 1. Chorych odwiedzamy w pierwsze soboty miesiąca od godz. 8.00.
 2. Chorych do odwiedzin zgłaszamy w kancelarii parafialnej lub po Mszach świętych.
 3. Do wezwania w nagłych przypadkach można dzwonić pod nr telefonu stacjonarny: 68-320-00-60 lub komórkowy: 513-083-516.

Sakrament namaszczenia chorych według Kodeksu Prawa Kanonicznego


Kan. 998
 – Namaszczenia chorych, poprzez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych.

KAPŁAŃSTWO

Święcenia według Kodeksu Prawa Kanonicznego


Kan. 1008
 – Na mocy ustanowienia Bożego, przez sakrament święceń niektórzy spośród wiernych, naznaczeni w nim niezatartym charakterem, są ustanawiani świętymi szafarzami; są oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni ażeby – każdy odpowiednio do swojego stopnia, wypełniając w osobie Chrystusa-Głowy zadania nauczania, uświęcania i kierowania – byli pasterzami Ludu Bożego.

Kan. 1009
 – § 1. Święceniami są: biskupstwo, prezbiterat i diakonat.

§ 2. Są one udzielane przez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną, przepisaną dla poszczególnych stopni w księgach liturgicznych.

MAŁŻEŃSTWO

Ważne informacje

 1. Chęć zawarcia małżeństwa zgłaszamy w kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
 2. Potrzebne dokumenty:

  – aktualne świadectwa Chrztu świętego,

  – dowody osobiste,

  – świadectwo katechizacji,

  – zaświadczenie z  Poradnictwa Rodzinnego o uczestnictwie w spotkaniach,

  – zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim,

  – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do zawarcia ślubu konkordatowego,

  – akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,

  – znajomość danych osobistych świadków.

 3. Umówienie terminu spisania protokołu przedmałżeńskiego (ok. godziny).
 4. Świadectwo Chrztu świętego ma ważność 6 miesięcy od daty jego wystawienia.
 5. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego mają ważność 6 miesięcy od daty wystawienia.
 6. Zarówno Świadectwa Chrztu świętego jak i dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego w chwili zawierania związku małżeńskiego muszą być ważne.

Małżeństwo według Prawa Kanonicznego


Kan. 1055
 – § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

§ 2.
 Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

SAKRAMENTALIA

Sakramentalia to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je poprzez modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia (…) niemal każde godziwe użycie rzeczy materialnych może zostać skierowane do uświęcenia człowieka i uwielbienia Boga.
Sakramentalia „mają wciągać człowieka w atmosferę religijną i dobrze przygotować do przyjęcia sakramentów. Można je rozumieć także jako promieniowanie sakramentów na życie codzienne. Uświadamiają one łaski i zadania sakramentów” (T. Sinka).

POGRZEB

Ważne informacje

 1. W sprawie pogrzebu prosimy dzwonić pod numer telefonu stacjonarny: 68-320-00-60 lub komórkowy: 513-083-516, aby ustalić godzinę Mszy świętej.
 2. Potrzebne dokumenty:

  – akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

  – zaświadczenie o zaopatrzeniu Sakramentami świętymi.

 3. Jeśli śmierć nastąpiła poza parafią, np. w szpitalu, zaświadczenie o zaopatrzeniu Sakramentami świętymi wystawia kapelan szpitala.

Sprawa poronienia – do czego Rodzice mają prawo:

 1. Do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Szpital wystawia w takiej sytuacji tzw. pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka. Przysługuje ono każdemu dziecku (medycznie płodowi, zarodkowi), bez względu na czas zakończenia ciąży. W USC otrzymasz wtedy skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwo. Aktu zgonu nie sporządza się. Akt urodzenia z odpowiednią adnotacją jest jednocześnie „aktem zgonu”.
 2. Prawo do rejestracji dotyczy także tych dzieci, które zostały poronione/urodzone w domu.
 3. Prawo do rejestracji dziecka w USC dotyczy także dzieci, które zostały poronione/urodzone poza granicami Polski, nawet jeśli państwo, w którym doszło do poronienia/porodu prawo to ogranicza np. ze względu na długość trwania ciąży.
 4. Prawo do urlopu macierzyńskiego (lub zasiłku macierzyńskiego, jeśli kobieta przebywa na urlopie wychowawczym). W przypadku narodzin martwego dziecka kobiecie przysługuje połowa wymiaru urlopu. Obecnie jest to 8 tygodni.
 5. Prawo do pochowania dziecka (jego ciała czy szczątków), bez względu na czas zakończenia ciąży. Szpital wydaje wtedy Kartę Zgonu. Dokument ten potrzebny jest na cmentarzu, aby pochować dziecko.
 6. Prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego – bez względu na czas zakończenia ciąży. W ZUS-ie należy przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń oraz akt zgonu. W sytuacji, gdy akt zgonu nie został sporządzony (dziecko urodziło się martwo) przedstawia się akt urodzenia z adnotacją o martwych narodzinach.
 7. W szpitalu Rodzice mają prawo do uzyskania informacji.
 8. Prawo, jak każdy pacjent, do uzyskania dokumentacji medycznej.

Prawne aspekty poronienia

Rodzice dzieci zmarłych w wyniku poronienia mają również prawo do pogrzebu swoich dzieci.  Czytaj dalej…

Udostępnij za pomocą...